Fashion Aiko

April 2012, Mumbai, Indien

Beitrag über Aki.

Feature about Aki.

Fotos: Evi Lemberger